2 آبان 1388

مانند کور

     دستم را گرفته‌‌اند و برده‌اند

                                به دور،‌ دور


                                                              جوزپه اونگارتی

                                                              نادر نادرپور/‌جینا لابریولا کاروزو