25 آذر 1388


آیا فاصله‌ی انگشتان من تا درخت سیب چقدر است؟

از ته دره درخت سیب سوسو می‌زند

سیبی که من می‌چینم یک رویش تمام شده‌ است

اما هوس دریدن تن سیب

بن دندانی است که تکرار می‌شود

در تابستان دو قرن بعد

هوس همچنان خواهد رویید

 

                                                                               طاهره صفارزاده