30 آذر 1388


بزرگ بود

و از اهالی امروز بود

و با تمام افق‌های باز نسبت داشت...