2 دی 1388


هزار وعده دِه، آن‌گه خلاف کن همه را

که آن سراب که ارزد صد آبِ خوش این‌ است