12 بهمن 1388

نون‌پنیر‌سبزی، باقالی‌پلو با ماهیچه، دو پرس کوبیده، برگ، به‌انضمام تمام مخلفات ممکن؛ شرط که می‌بندین با یه آدم تازه‌خوب‌شده‌ی اشتهاش‌سرجاش‌برگشته نبندین!