عشق ِما رنگین‌کمان است

که به خورشید می‌گوید:

                              بسیار درخشان مباش

                                         که من خواهم رفت!

و به‌تمامی‌ پنهان مشو

                            که من خواهم رفت!

پس من آن عشق ِبزرگم

                        که وصال ِبزرگ و فراق ِبزرگ

                                              مرا خواهد کُشت!

 

 

 

                غادت‌ السمان

                عبدالحسین فرزاد