زمان آن رسیده است

که دوست‌داشتن

صدایِ نغز ِ عاشقانه‌ای شود

که از گلویِ گرم ِتو طلوع می‌کند

...

 

 

 

                            رضا براهنی