می‌‌خواهم با مورچگان دوستی کنم

تا بیاموزم که آرام و بی‌صدا

                                    به‌ سوی تو بیایم

و رازهایم را به تو بیاموزم

                                بی‌هیچ هراسی...

 

 

          غادت‌ السمان

          عبدالحسین فرزاد