14 اردیبهشت 1389


آن‌ که شعورش به آن‌جا رسد که به‌عالَم لذتی بیش‌ از پوست‌کندنِ بادمجانِ سیاهِ صافی با پوست‌کن نیابد-که آنی بعد،‌ با تماس ِنمک‌، پُرسروصدا به‌ شبنم خواهد نشست- وقتش است که بمیرد.