10 خرداد 1389

...و سرخی از لبان تو   شیر از انگشتان من به یغما می‌رفت
                                                           تا هر دو
                                                           خاموش شوند...

 

 

 

             محمد مختاری