چو از کوه بفروخت گیتی‌فروز                     دو زلفِ شبِ تیره بگرفت روز

 از آن چادر ِقیر بیرون کشید                       به‌دندان لبِ ماه درخون‌کشید