8 شهریور 1389

روز سردی‌ست

اصلا فکر روشن‌کردن بخاری

یا پوشیدن ژاکت دیگری نیستم

یا فکر کنار پنجره‌ ایستادن

  و منتظر باران شدن

    که امروز باران نخواهد بارید

               فردا می‌بارد

و اصلا نمی‌پرسم

این‌ساعت

   چندساله‌ شده‌ام

گاهی تنها کافی‌ست

                   بنشینی و

                       فکر کنی که

                           روز سردی‌ست

 

 

 

 

            سامر ابوهواش

                صابلاگ