21 شهریور 1389


            تابستان آمدی

                 یا نه...

                   تابستان شد