25 آبان 1389

...

به‌اسارت

           سرگشته‌ی بیابانم

        بی‌طعام

                و حتی بی‌‌ جرعه‌ای

و تو

      با تمامی پیکر تفته‌ات

               لحظه‌های احتضار مرا

        به قرن‌ها

            می‌کشانی

...

 

 

منوچهر شیبانی