3 اردیبهشت 1390


علف‌ها چُنان انبوه روییدند

که نتوانی گذرگاه خانه‌ام را حتی دید

این، آن گاه شد که به‌انتظار ِآن‌کسی بودم که برنمی‌گشت

 

 

                هنجو سوجو

               صابلاگ