10 اردیبهشت 1390

رعد اگر لختی بغُرد

و آسمان ابری شود و باران بارآرَد

تو کنارم خواهی ماند

 

حتی اگر رعدی نغُرد

و بارانی نبارد، تنها تو اگر از من بخواهی

کنارت خواهم ماند 

          هیتومارو کاکینوموتو

          بلاگصاب