شنبه 24 اردیبهشت:

سالن رودکی (اجرای داستان های خنیایی) ساعت 16قزاق : غفور قزاق، مصطفی قزاق
حافظی تاجیکستان : عزیز بیک ضیائف(داستان کوراوغلو)
قشقایی: ابراهیم کهندل پور، مراد قلی ابراهیمی
نوازندگان: پیران درخشان، دامون شش بلوکی
قزلباش (رامیان): محمد رجبعلی، محمد نعیمی
توضیحات  اجرا : امیر سهرابی، پروین بهمنی، محمد نعیمی

سالن رودکی (اجرای داستان های خنیایی) ساعت 18شاهسون، همدان، ساوه : حسن بوداغی، حیدر محمودی، تقی محیط، اسد فرجی
آذری: چنگیز بی ریا، قدرت الله میرزاپور، ابراهیم سلیمانی، مناف رنجبر، یدالله عیوضی پور
توضیحات  اجرا: امیر سهرابی، کوثرعلی شهبازی، جواد حسینقلی پور

تالار وحدت (اجرای عمومی) ساعت 21گروه عاشیق لار (احد ملکی علیشاه) موسیقی آذربایجان
گروه چریکه (سلمان حسینی) موسیقی کردی

سالن خانه موسیقی(نشست و اجرا های تخصصی) ساعت 18موضوع: موسیقی عاشیقی . سخنران: داریوش پیرنیاکان، اجرای موسیقی: آشوق ممد ممداف (گرجستان)، عاشیق محمود ممداف(آذربایجان)، عاشیق قدرت الله میرزاپور(ایران)

سالن گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران (سخنرانی و کارگاه های آموزشی) ساعت 11موضوع: موسیقی حافظی
سخنرانان : جهانگیر نصری اشرفی، اصل الدین غفور اف،
- اجرای موسیقی حافظی سبک هرات: خنیاگران : محمود خوشنواز، محمد نسیم خوشنواز، حمید سائل(افغانستان)
- اجرای موسیقی حافظی ازبکستان :اسد اسد عطا الله اف
- اجرای موسیقی قورقون تپه تاجیکستان،(منظومه نگار) خنیا گر: اصل الدین غفوراف

کرمان سالن خانه شهر ساعت 20گروه خیوه یولی – گروه بید خون مرغک بم کرمان – گروه نرماشیر کرمان