...

روی خاک ایستاده‌ام

               با تنم

                 که مثل ساقه‌ی‌ گیاه

                      باد و آفتاب و آب را

                           می‌مکد

                               که

                                زندگی کند

...