30 آذر 1388


یلـدا خجستـه


پی‌نوشت:

حیف شد! مگه چند بار پیش می‌آد که این سعادت نصیبتون بشه که من به دعوت مهمونی‌ شب یلداتون جواب مثبت بدم، ها!!؟ هنوزم شاید دیر نشده باشه اگه بجنبین!