17 دی 1388


به‌خفتن ِ تو

صحرا به‌تماشا و پهلوی آبیت نفس به عسل زند

 

رعنای بادها که پوستِ رویا و آب می‌پوشی!

خوابت که سرگردان خواب‌ها

در انتهای نگاهت آغاز باغ‌ها

 

                                                                               بیژن روحانی