21 اسفند 1388


دیدم که یار می‌رود و در پی‌اش رقیب

گفتم که عمر می‌رود و مرگ در قفاست