15 آبان 1389


خیزد شمیم جان ز سرایی که جای توست

خوش آن‌ که خانه‌ایش به جنب سرای توست

 

 

         مجمر زواره‌ای