23 بهمن 1389


         خویشتن را علاج می‌نکنی         باری از عیب دیگران خاموش

         محتسب کون‌برهنه در بازار         قحبه را می‌زند که روی بپوش              سعدی‌مون